Έργα


Μέχρι σήμερα η DataMS έχει υλοποιήσει έργα που βασίζονται σε τεχνολογίες Oracle σημαντικότερα των οποίων είναι:

 

oaed

To Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ (eGovernment IIS) που τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία 11/09/2011 και υποστηρίζεται έως και σήμερα, με συνεχείς αναβαθμίσεις και ενημερώσεις, ώστε να υποστηρίζονται οι συνεχώς νέες και αυξημένες ανάγκες του Οργανισμού. Το σύστημα αυτό εξυπηρετεί τις απαιτήσεις διαχείρισης των συναλλασσομένων με τον Οργανισμό και εφαρμόζεται σε όλες τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης ανά την Ελλάδα, σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις καθώς και στις Διευθύνσεις της Διοίκησης του Οργανισμό.

Το έργο υλοποιήθηκε σε τεχνολογία Oracle Apex, ενώ τα δεδομένα τηρούνται σε βάση δεδομένων Oracle. Το σύστημα συνολικά εξυπηρετεί πάνω από 3000 χρήστες καθημερινά και για την λειτουργία του χρησιμοποιούνται 9 εξυπηρετητές (servers) οι οποίοι υποστηρίζονται από 2 συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Περιλαμβάνει 200 sites (Διοίκηση, Περιφ. Δ/νσεις, ΚΠΑ2, ΕΠΑΣ-ΙΕΚ-ΚΕΚ,   ΒΝΣ)  σε δίκτυο VPN του ΟΤΕ. Επίσης περιλαμβάνει και 8 συνδέσεις στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (Διοίκηση και 7 Περιφ. Δ/νσεις)  μέσω  των οποίων διασυνδέεται  με εξωτερικούς φορείς όπως  ΥΠΕΣ, Ανταποκριτές Δήμων, ΣΕΠΕ, VOUCHER κλπ

Το σύστημα διαλειτουργεί με τα παρακάτω συστήματα – φορείς: Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (ΙΚΑ – ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ), Ι.Κ.Α., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ.Γ.Π.Σ., ΟΠΣ ΥΠ.ΟΙ.Ο, ΗΔΙΚΑ, EURES, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ Ο.Τ.Α., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δ.Ε.Η.

Το 2012 ο Ο.Α.Ε.Δ., βραβεύτηκε για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό του, στα προγράμματα των επιπέδων Επιχειρηματικής Αριστείας – EFQM & ΕΕΔΕ «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» και ειδικότερα για τη «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία – Committed to Excellence in Europe» και για την «Υιοθέτηση των Αρχών της Επιχειρηματικής Αριστείας».

 

 

oaed

To ΟΠΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Ο.Α.Ε.Δ (eServices IIS) που τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία τον Ιούνιο του 2014. Το σύστημα αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες των συναλλασσομένων με τον Οργανισμό, με βασικό στόχο την μείωση των επισκέψεών τους σε αυτόν, την βελτίωση της εξυπηρέτησής τους, την εξοικονόμηση χρόνου με την αυτόματη ενημέρωση, την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την μείωση του φόρτου εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού. Το σύστημα διαλειτουργεί άμεσα με το ΟΠΣ του Οργανισμού και τα στοιχεία κάθε συναλλασσόμενου, βρίσκονται σε συνεχή συγχρονισμό μεταξύ των δυο συστημάτων.

Οι άμεσα προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι: η διαχείριση του βιογραφικού ενός φυσικού προσώπου, η εποπτεία των στοιχείων και καταστάσεων των δελτίων ανεργίας, των αιτήσεων, των υπαγωγών σε προγράμματα – επιδοτήσεις, των πληρωμών για τις υπαγωγές και των ενστάσεων  που έχουν καταγραφεί.

Σταδιακά και για τα φυσικά πρόσωπα θα δοθεί η δυνατότητα της έκδοσης και ανανέωσης δελτίου ανεργίας, της καταγραφής αιτημάτων για υπαγωγή σε προγράμματα – επιδοτήσεις και της καταγραφής των ενστάσεων, καθώς και μηχανή αναζήτησης θέσεων, μέσω του μηχανισμού Σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας.

Για τους εργοδότες σταδιακά θα δοθεί η δυνατότητα εποπτείας των στοιχείων και καταστάσεων των θέσεων εργασίας, των αιτήσεων, των υπαγωγών σε προγράμματα, των πληρωμών για τις υπαγωγές και των ενστάσεων  που έχουν καταγραφεί. Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα καταγραφής θέσεων εργασίας, καταγραφής αιτήσεων για υπαγωγή σε προγράμματα, καταγραφής ενστάσεων, διαχείρισης των υπαγωγών σε προγράμματα απασχόλησης – κατάρτισης, καθώς και μηχανή αναζήτησης υποψηφίων για θέσεις εργασίας, μέσω του μηχανισμού Σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας.

Σταδιακά επίσης θα δοθούν υπηρεσίες σε τρίτους φορείς, με πρώτους τα ΚΕΚ και την ενημέρωση του Οργανισμού με τα διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης και τους καταρτιζόμενους ανέργους σε αυτά.

Το έργο υλοποιήθηκε σε τεχνολογία Oracle Apex, ενώ τα δεδομένα τηρούνται σε βάση δεδομένων Oracle. Για την λειτουργία του χρησιμοποιούνται 2 εξυπηρετητές (servers).

 

 

elstat1

Το Πληροφοριακό Σύστημα συλλογής Στατιστικών Εκπαίδευσης της ΕΛΣΤΑΤ που έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2013 και υποστηρίζεται έως και σήμερα.Το σύστημα αφορά στην συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Εκπαίδευσης, από όλες τις μονάδες εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων, μέσω διαδικτύου. Το έργο υλοποιήθηκε σε τεχνολογία OracleApex, ενώ τα δεδομένα τηρούνται κεντροποιημένα σε βάση δεδομένων Oracle. Το σύστημα ξεκινάει την επιχειρησιακή του λειτουργία, τον Ιούλιο 2014.